nester : retsen

จิปาถะจับฉ่าย กลายเป็นเรื่องราว

Suzuki SX4 ล่าสุดที่ซูซูกิภูมิใจเสนอสู่ชาวไทย ธันวาคม 3, 2010

Filed under: สี่ล้อและสองล้อ,SUZUKI,SX4 — nesterretsen @ 7:53 am
Tags: , ,

ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจครับ เพราะรถเล็กๆเนี่ย ต้องซูซูกิครับ เจ้าตลาดที่แท้จริง
ขอบคุณ : http://www.media.suzuki.com/auto/